Notice of sealed quotation for Deep Boring Deep Boring गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।
Notice for Environment Impact Assessment काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थद्वारा सञ्चालन गरिने काठमाण्डौ बाल अस्पताल (KATHMANDU CHILDREN’S HOSPITAL) को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीका लागि क्षेत्र निर्धारण (Scoping) सम्बन्धी सार्बजनिक सूचना
Notice of sealed quotation for Gabion Wall ग्याविन वाल निर्माण कार्यका लागि शिलबन्दी कोटेशन आह्वान
Notice of Letter of Intent of Engineering Consultancy Service इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सि सेवाको बोलपत्र छनौट सम्बन्धि आशयपत्र
Notice of Evaluation Result of Technical Proposal of Engineering Consultancy Service इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सि सेवाका लागि प्राप्त प्राविधिक प्रस्तावको नतिजा प्रकाशन तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।
Letter of Intent Letter of Intent of of BID of Prefab Guard House Construction
Notice of the Amendment in the Bid Document Notice of the amendment in the Bid Document
Extension of date of Invitation of Proposal Extension of date of Invitation of Proposal (Bid) for Engineering Consulting Service
Invitation of Proposal (Bid) for Engineering Consulting Service Notice for proposal (bid) from eligible engineering or Architectural consulting firms for the Optimization and preparation of detailed Architectural Design, Detailed Structural Analysis & design and drawings of all Mechanical Electrical and Plumbing (MEP) and Heating Ventilation and Air-conditioning (HVAC) services including Construction Supervision and Project Management.
BID Notice for Prefab Guard House आ.ब.०७७।७८ का लागि प्रिफ्याब गार्ड हाउस  निर्माण सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र आव्हानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/९/२७)