Announcement Title
Vacancy Announcement
2

- आवेदनमा तथा इमेलको Subject Line मा आवेदन गरेको पद उल्लेख गर्नुहोला ।  विज्ञापन नं. ११, १२ र १३ को हकमा आवेदन गरेको स्थान समेत उल्लेख गर्नुहोला ।

प्रारम्भिक छनौट सूची  तयार गरी आवेदकहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि सूचित गरिनेछ ।